Ndifuna ukutyiwa


13-Nov-2014 22:03

Uphumile u Nokwanda enxibe ilokhwe engathi ibundana noko ngoku. Hayi, uyayenza into yakho bhuti,” atsho emjonge ngamehlo ancumileyo. Wathi esaxakwe kokwenzekayo u Nokwanda weva kuvuleka lafestile ingemva. Umuntu ka ma sazwana naye nje mhla siqala ukubonana. Isandla sakhe esinye sasibhizi, phezu kwezinza zami. Waze wazihlakaza zavuleka wangena, wangiphuza, wangincela ulimi, wangincela izindebe. Wafika u Nokwanda ehleli esihlalweni ngasetafileni. Apha kukho ezimfuma-mfuma izihlalo, zingqonge eyophukayo itafilana, entla kukho igxamesi lalemihla elibonisa ngaphakathi. Ndikubonise ukuba uyasebenza na,” watsho u Mandla enqoboza iliso encumile. Wakugqiba ndifuna ukukuhlawula imalana xa ndibuya evenkileni. Wathi akufika endlwini u Mandla wangqengqa ebhedini ejonga imiyalezo kunomyayi wakhe. Wakhala yedwa kwelinye icala unomyayi wangena kwimiyalezo. “Ndakubaxelela ukuba kange ndiwele neziko eli mna,” watsho u Mandla encumile. Ubungazutsho xa uliwelile iziko elo,” waqhula ngelitshoyo u Nokwanda. Unotshe ke kulondawo,” watsho efunga unqevu omkhulu. “Ukuba kufika nabani na oza kum, uzocinga ukuba andikho xa ebona iqhaga emnyango.Umabonakude mkhulu wade wangathi eligxamesi lakhiwe ebekwe kulandawo akuyo. Wafika kukho umyalezo omnye ovela ku Nontobeko umhlobo wakhe omkhulu. Wehla enyuka apha endlwini lomfo kucaca ukuba utya amathambo entloko. Uphakamile wafika wavula umnyango ecinga ukuba ngu Nontobeko. “Naku ke uzodliwa ngokuvalela mna endlwini yakho,” watsho ejonga emnyango u Nokwanda. Yima kanjalo, ndinecebo” watsho esiya kwenye yeefestile ezinkulu ezingasemva kwendlu. Ngako oko, wena nam kumele sizame ukuthethela phantsi ngathi akukho mntu.

ndifuna ukutyiwa-47

russianwomendating ru

Ngasekhohlo kukho amabini kwakhona, elokuphekela nelangasese. Yayilizulwana eli kumntu oyaziyo intlupheko yasematyotyombeni. Waphakama u Nokwanda enxibe umbhinqwana wokulala, nangona laliseliphakamile ilanga. “Enkosi,” watsho encuma engena kwigumbi elingemva lokulala. Walinda kude kuphume u Nokwanda egumbini angene kulo. Ufuna ndikuvezele ngoku, ubone ukuba uzoyithanda na? Watshala ikhonkco lokutshixa watshixa ngaphandle u Mandla. *** Yitsho: Lithini iqhinga lika Mandla ngo Nokwanda?

Ngoku sikwityotyombana lika Mandla Sobhuza u Sukwini wase Fameni e Xhorha.

UChwama lo wena wagqibela mhlamnene ukugoduka atsibe kwelokuzalwa. Akabonakalisi bantu, kodwa uyakhanya yena,” watsho owasetyhini. Uzondithatha imizuzu emihlanu nangaphezulwana,” watsho engumhlehlo ukuncuma oku u Mandla.

Ngathi ngithi phapha, ikhingqi lakhe labe selingivulile.

Ngamuzwa esegcwele kimi esewubhuxeke wonke, usho ukukhulekela esibelethweni sami. Gents masjole sngajampisi, ndingumjitapha ona 20 obhityileyo omhleeeee omde. Ungabingusisi ndiyakcela.ndifuna umjita ji mna not u Girly Boy hahahaha.ndiyaqonda ndithethile.